Dựa vào phương pháp bạc nhớ, khi đề về kép bằng thì hôm sau sẽ có các con lô xuất hiện tương ứng với nó.

Hôm nay đề về kép bằng 00, ngày mai thường có các con lô 03, 60, 52, 87

Hôm nay đề về kép bằng 11, ngày mai thường có các con lô 01, 18, 29, 86

Hôm nay đề về kép bằng 22, ngày mai thường có các con lô 49, 94, 07, 70

Hôm nay đề về kép bằng 33, ngày mai thường có các con lô 07, 70, 23, 32

Hôm nay đề về kép bằng 44, ngày mai thường có các con lô 28, 82, 39, 93

Hôm nay đề về kép bằng 55, ngày mai thường có các con lô 02, 20, 48, 84

Hôm nay đề về kép bằng 66, ngày mai thường có các con lô 34, 43, 19, 91

Hôm nay đề về kép bằng 77, ngày mai thường có các con lô 17, 71, 24, 42

Hôm nay đề về kép bằng 88, ngày mai thường có các con lô 04, 40, 58, 85

Hôm nay đề về kép bằng 99, ngày mai thường có các con lô 20, 02, 50, 05

Đề về kép lệch bóng dương thì ngày mai chúng ta nên đánh con lô nào?

Hôm nay đề về kép lệch 05, hôm sau nên đánh con lô 03, 30, 05, 50

Hôm nay đề về kép lệch 50 , hôm sau nên đánh con lô 02, 20, 15, 51

Hôm nay đề về kép lệch 16, hôm sau nên đánh con lô 01, 10, 06, 60

Hôm nay đề về kép lệch 61, hôm sau nên đánh con lô 23, 32, 69, 96

Hôm nay đề về kép lệch 27, hôm sau nên đánh con lô 00, 55, 16, 61

Hôm nay đề về kép lệch 72, hôm sau nên đánh con lô 38, 83, 59, 95

Hôm nay đề về kép lệch 38, hôm sau nên đánh con lô 23, 32, 67, 76

Hôm nay đề về kép lệch 83, hôm sau nên đánh con lô 29, 92, 59, 94

Hôm nay đề về kép lệch 49, hôm sau nên đánh con lô 33, 88,03, 30

Hôm nay đề về kép lệch 94, hôm sau nên đánh con lô 06, 60, 56, 65

Đề về kép lệch bóng âm thì ngày mai chúng ta nên đánh con lô nào?

Hôm trước đề về kép âm 07, hôm sau chọn đánh lô 13, 31, 06, 60

Hôm trước đề về kép âm 70, hôm sau chọn đánh lô 19, 91, 38, 83

Hôm trước đề về kép âm 41, hôm sau chọn đánh lô 13, 31, 78, 87

Hôm trước đề về kép âm 14, hôm sau chọn đánh lô 89, 98, 33, 88

Hôm trước đề về kép âm 29, hôm sau chọn đánh lô 01, 10, 68, 86

Hôm trước đề về kép âm 92, hôm sau chọn đánh lô 12, 21, 26, 62

Hôm trước đề về kép âm 36, hôm sau chọn đánh lô 33, 88, 25, 52

Hôm trước đề về kép âm 63, hôm sau chọn đánh lô 80, 08, 10, 01

Hôm trước đề về kép âm 58, hôm sau chọn đánh lô 22, 77, 80, 08

Hôm trước đề về kép âm 85, hôm sau chọn đánh lô 20, 02, 11, 66

Đề về sát kép thì ngày mai chúng ta nên đánh con lô nào?

Bộ sát kép có 20 số đề, các cao thủ lô đề đi trước đã tìm ra quy luật của lô về theo đề sát kép, nếu hôm nay đề về sát kép các anh em hãy chú ý đánh các con sau nhé:

Hôm nay đề về sát kép 01, hôm sau bạn chọn lô 44, 99, 07, 70

Hôm nay đề về sát kép 09, hôm sau bạn chọn lô 68, 86, 38, 83

Hôm nay đề về sát kép 10, hôm sau bạn chọn lô 44, 99, 89, 98

Hôm nay đề về sát kép 12, hôm sau bạn chọn lô 22, 77, 16, 61

Hôm nay đề về sát kép 21, hôm sau bạn chọn lô 13, 31, 16, 61

Hôm nay đề về sát kép 23, hôm sau bạn chọn lô 39, 93, 36, 63

Hôm nay đề về sát kép 32, hôm sau bạn chọn lô 24, 42, 49, 94

Hôm nay đề về sát kép 34, hôm sau bạn chọn lô 28, 82, 37, 73

Hôm nay đề về sát kép 43, hôm sau bạn chọn lô 00, 55, 18, 81

Hôm nay đề về sát kép 45, hôm sau bạn chọn lô 44, 99, 45, 54

Hôm nay đề về sát kép 54, hôm sau bạn chọn lô 59, 95, 01, 10

Hôm nay đề về sát kép 56, hôm sau bạn chọn lô 13, 31, 28, 82

Hôm nay đề về sát kép 65, hôm sau bạn chọn lô 17, 71, 46, 64

Hôm nay đề về sát kép 76, hôm sau bạn chọn lô 59, 95, 29, 92

Hôm nay đề về sát kép 78, hôm sau bạn chọn lô 38, 83, 10, 01

Hôm nay đề về sát kép 87, hôm sau bạn chọn lô 28, 82, 17, 71

Hôm nay đề về sát kép 89, hôm sau bạn chọn lô 03, 30, 08, 80

Hôm nay đề về sát kép , hôm sau bạn chọn lô 38, 83, 37, 73